top of page

טיפול קוגניטיבי התנהגותי

הנחת היסוד של הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית היא שהאופן בו אנחנו תופסים ומפרשים את המציאות מכתיב את רגשותינו ואת תגובותינו ההתנהגותיות למצבים שונים. מתוך כך, העבודה הטיפולית מתמקדת בדפוסי החשיבה של המטופל, אשר מובילים אותו לתגובות התנהגותיות שמקשות על תפקודו ושבעטיין פנה לטיפול. הגישה הטיפולית מבוססת אם כן על זיהוי מחשבות בלתי אדפטיביות, על זיהוי הרגשות שמתעוררים בנו, והבנה כיצד הם מתורגמים להתנהגות.

אימון בהחלפה של דפוסי החשיבה יוביל לשינוי גם בתחום הרגשי, ולהתמודדות יעילה יותר עם מצבי חיים שונים. הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי כולל עבודה עם שאלונים ועם מטלות מובנות ושיטתיות לתירגול במפגשים ובבית. לפיכך, המטופל נדרש למחוייבות ולנכונות לתרגול עצמי ועצמאי גם מחוץ למפגשים עצמם.

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי הוכח במחקרים רבים כיעיל  לטיפול בקשיים חברתיים, במצבי חרדה מגוונים ואף לטיפול בדיכאון (לעיתים בשילוב טיפול תרופתי).

bottom of page