top of page
ד"ר עירית יניר - טיפול זוגי, אישי ומשפחתי בכפר סבא

גישה מערכתית רב דורית

גישה זו משלבת את עולמו הפנימי של האדם עם הקשרים שהוא מקיים עם האנשים הקרובים אליו ביותר. היא מושתתת על התיאוריה של בואן, שהשכיל לשלב את התוך-אישי עם הבין-אישי מתוך הבנה עמוקה של שני הצרכים המרכזיים של הפרט: הצורך להיות נפרד ואותנטי, בד בבד עם הצורך להיות מחובר ובקשר. האופן שבו התמודדנו עם שני צרכים אלה במשפחת המוצא שלנו ממשיך ללוות אותנו במערכות היחסים שאנו בונים לאורך חיינו. על פיו נקבעת היכולת שלנו לנפרדות, המאפשרת לנו לקיים קשר משמעותי עם הזולת היקר לנו ללא חשש מאיבוד עצמיותנו. קשיים ביכולת הנפרדות יכולים להתבטא בריצוי של הזולת, או לחילופין ביצירת נתק ממנו מתוך חשש להיבלעות, ובהצפה של חרדה המכסה על ההגיון במצבי לחץ.

 

בדיקה של עניינים בלתי פתורים, של בריתות משפחתיות בלתי גמישות ושל סודות משפחתיים מסייעת לפרט לבנות את עצמו ואת קשריו על בסיס משוחרר ובריא יותר. חיזוק היכולת לנפרדות מגדיל את יכולתנו לנהל הן את עצמנו והן את קשרינו עם אחרים ממקום של ביטחון ואותנטיות, ולא ממקום של התבטלות או התנתקות, תוך זיהוי הרגשות שלנו והפעלת הרציונליות שלנו בו זמנית.

bottom of page