top of page

טיפול קצר מועד

הטיפול קצר המועד הוא מובנה, ממוקד פתרון ותחום בזמן. בתחילת הטיפול אנו מגדירים מהי הבעיה שהביאה את המטופל לפנות לעזרה, ומהו השינוי שהיה רוצה לראות בעקבות הטיפול. בסדרת צעדים שיטתית ומוגדרת אנו מכוונים ליצירת שינוי בהתנהגותו ובדרכי חשיבתו של המטופל. הפגישות הראשונות מוקדשות לאבחון, הגדרת היעדים ויצירת "חוזה טיפולי", ולאחר מכן נבנית תכנית עבודה למפגשים הבאים, לזמן שבין המפגשים, ולהמשך עצמאי על-ידי המטופל לאחר סיום הטיפול.

הטיפול קצר המועד מתאים לקשיים ספציפיים ונקודתיים, למצבי משבר שונים, ובאופן כללי מתמקד בסימפטום ולא בשורשיו ההסטוריים. טיפול קצר מועד מתאים כאשר המטופל יודע להגדיר את מטרותיו ומוכן לשתף פעולה גם ב"שעורי בית" מחוץ לפגישות הטיפוליות, וכאשר אין מדובר בבעייתיות מורכבת ורב-מימדית.

ניתן להשתמש בטיפול קצר מועד על פי גישות פסיכולוגיות שונות, כגון טיפול פסיכו-דינאמי, טיפול קוגניטיבי התנהגותי או טיפול אסטרטגי, זאת על פי מאפייני הבעיה ובהתאם להכשרתו של המטפל.

ד"ר עירית יניר - טיפול זוגי, אישי ומשפחתי בכפר סבא
bottom of page